Inżynier kontraktu – nadzór inwestorski

INWESTYCJA POD PEŁNĄ KONTROLĄ

Korzyści na wielu poziomach

Bezbłędny, zakończony sukcesem, przebieg całego przedsięwzięcia jest w znacznej mierze zależny od właściwego nadzoru. Skomplikowane przedsięwzięcie wymaga kontroli na wielu poziomach, którą w bezpośrednim kontakcie z INWESTOREM i w jego imieniu zapewni INŻYNIER KONTRAKTU.

Wspólnota celów

Cele INŻYNIERA KONTRAKTU i INWESTORA są w trakcie trwania budowy w 100 % zbieżne. Każdemu z nich zależy, aby obiekt powstał dokładanie według zaakceptowanego projektu, przy użyciu najlepszych technologii realizacji i bez jakichkolwiek odstępstw i kompromisów na poziomie jakości materiałów i zastosowanych rozwiązań.

Sprawdzone rozwiązania

INŻYNIER KONTRAKTU to oferta, która dla wielu klientów pracowni KRZYSZTOFA POLKOWSKIEGO okazała się niezwykle atrakcyjna. Zwłaszcza w przypadku obiektów, które przez wiele lat musiały potem sprostać wyjątkowo dużym obciążeniom i odznaczać się przy tym ponadprzeciętną wytrzymałością zastosowanych w nich rozwiązań.

 

INŻYNIER KONTRAKTU TO ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE POTRZEBY INWESTORA

CO ZYSKUJE INWESTOR?

 • Większą kontrolą nad każdym etapem wznoszenia swojego obiektu
 • Absolutną pewnością, co do standardów rozwiązań i użytych materiałów
 • Redukcję kosztów

KIM JEST INŻYNIER KONTRAKTU?

INŻYNIER KONTRAKTU to zespół ekspertów w skład, którego wchodzą przedstawiciele następujących specjalności:

 • Inżynier rezydent, który pełni rolę koordynatora projektu
 • Inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi dostosowanymi do specyfiki projektu
 • Specjaliści określeni specyfiką projektu (np. specjalista w zakresie rozliczeń finansowych, specjalista w zakresie obsługi prawnej etc.)

JAK DZIAŁA INŻYNIER KONTRAKTU?

INŻYNIER KONTRAKTU działa w imieniu INWESTORA sprawując następujące obowiązki:

 • Przygotowuje realizację inwestycji
 • Zarządza realizacją inwestycji
 • Przekazuje obiekt do użytkowania

JAKI JEST ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU?

Przygotowanie realizacji inwestycji

 • Przygotowanie harmonogramów
  – Harmonogram pozyskania Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców na poszczególne zakresy robót
  – Harmonogram prac na budowie
  – Harmonogram odbiorów
 • Przygotowanie zapytania ofertowego
 • Przygotowanie wzoru umowy
 • Przygotowanie przetargu i wybór Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców na poszczególne zakresy robót

 

Zarządzanie realizacją inwestycji

 • Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz terenu budowy
 • Dostarczenie wielobranżowego zespołu Inżynierów z wymaganymi uprawnieniami
 • Zapewnienie nadzoru inwestorskiego
 • Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Sprawdzanie jakości i ilości wykonanych robót oraz wbudowywanych  wyrobów
 • Dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
 • Kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu robót
 • Ewidencjonowanie kosztów realizacji inwestycji prowadzenie rozliczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą
 • Opracowywanie opinii dotyczących wad robót budowlanych, ustalanie terminów ich usunięcia
 • Wnioskowanie o egzekwowanie od Wykonawcy lub podwykonawców kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy
 • Opracowywanie i dostarczanie Inwestorowi ostatecznego rozliczenia finansowego budowy
 • Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia Prawa Budowlanego,
 • Składanie Inwestorowi sprawozdania z wykonanych robót na budowie.

Przekazanie Obiektu do Użytkowania

 • Uczestniczenie przy odbiorze robót od Wykonawców i przy odbiorze ostatecznym,
 • Dokonywanie zgłoszenia przedmiotu umowy do użytkowania,
  – odbiór PSP
  – odbiór Sanepid
  – odbiór PINB
 • Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie

 

 • NASZ ADRES

  01-678 WARSZAWA
  UL. CZĄSTKOWSKA 16

 • NEWSLETTER

 • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

  WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE