Inżynier kontraktu – nadzór inwestorski

INWESTYCJA POD PEŁNĄ KONTROLĄ

Korzyści na wielu poziomach

Bezbłędny, zakończony sukcesem, przebieg całego przedsięwzięcia jest w znacznej mierze zależny od właściwego nadzoru. Skomplikowane przedsięwzięcie wymaga kontroli na wielu poziomach, którą w bezpośrednim kontakcie z INWESTOREM i w jego imieniu zapewni INŻYNIER KONTRAKTU.

Wspólnota celów

Cele INŻYNIERA KONTRAKTU i INWESTORA są w trakcie trwania budowy w 100 % zbieżne. Każdemu z nich zależy, aby obiekt powstał dokładanie według zaakceptowanego projektu, przy użyciu najlepszych technologii realizacji i bez jakichkolwiek odstępstw i kompromisów na poziomie jakości materiałów i zastosowanych rozwiązań.

Sprawdzone rozwiązania

INŻYNIER KONTRAKTU to oferta, która dla wielu klientów pracowni KRZYSZTOFA POLKOWSKIEGO okazała się niezwykle atrakcyjna. Zwłaszcza w przypadku obiektów, które przez wiele lat musiały potem sprostać wyjątkowo dużym obciążeniom i odznaczać się przy tym ponadprzeciętną wytrzymałością zastosowanych w nich rozwiązań.

 

INŻYNIER KONTRAKTU TO ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE POTRZEBY INWESTORA

CO ZYSKUJE INWESTOR?

  • Większą kontrolą nad każdym etapem wznoszenia swojego obiektu
  • Absolutną pewnością, co do standardów rozwiązań i użytych materiałów
  • Redukcję kosztów

KIM JEST INŻYNIER KONTRAKTU?

INŻYNIER KONTRAKTU to zespół ekspertów w skład, którego wchodzą przedstawiciele następujących specjalności:

  • Inżynier rezydent, który pełni rolę koordynatora projektu
  • Inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi dostosowanymi do specyfiki projektu
  • Specjaliści określeni specyfiką projektu (np. specjalista w zakresie rozliczeń finansowych, specjalista w zakresie obsługi prawnej etc.)

JAK DZIAŁA INŻYNIER KONTRAKTU?

INŻYNIER KONTRAKTU działa w imieniu INWESTORA sprawując następujące obowiązki:

  • Przygotowuje realizację inwestycji
  • Zarządza realizacją inwestycji
  • Przekazuje obiekt do użytkowania

JAKI JEST ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU?

Przygotowanie realizacji inwestycji

  • Przygotowanie harmonogramów
    – Harmonogram pozyskania Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców na poszczególne zakresy robót
    – Harmonogram prac na budowie
    – Harmonogram odbiorów
  • Przygotowanie zapytania ofertowego
  • Przygotowanie wzoru umowy
  • Przygotowanie przetargu i wybór Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców na poszczególne zakresy robót

 

Zarządzanie realizacją inwestycji

  • Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz terenu budowy
  • Dostarczenie wielobranżowego zespołu Inżynierów z wymaganymi uprawnieniami
  • Zapewnienie nadzoru inwestorskiego
  • Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • Sprawdzanie jakości i ilości wykonanych robót oraz wbudowywanych  wyrobów
  • Dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
  • Kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu robót
  • Ewidencjonowanie kosztów realizacji inwestycji prowadzenie rozliczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą
  • Opracowywanie opinii dotyczących wad robót budowlanych, ustalanie terminów ich usunięcia
  • Wnioskowanie o egzekwowanie od Wykonawcy lub podwykonawców kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy
  • Opracowywanie i dostarczanie Inwestorowi ostatecznego rozliczenia finansowego budowy
  • Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia Prawa Budowlanego,
  • Składanie Inwestorowi sprawozdania z wykonanych robót na budowie.

Przekazanie Obiektu do Użytkowania

  • Uczestniczenie przy odbiorze robót od Wykonawców i przy odbiorze ostatecznym,
  • Dokonywanie zgłoszenia przedmiotu umowy do użytkowania,
    – odbiór PSP
    – odbiór Sanepid
    – odbiór PINB
  • Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie

 

  • NASZ ADRES

    01-678 WARSZAWA
    UL. CZĄSTKOWSKA 16

  • NEWSLETTER

  • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

    WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE