Budynek Biurowy ZCH Police „A”

Nowy Budynek Biurowy Dla Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA – wariant A

 

 

WYBÓR MIEJSCA LOKALIZACJI NOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO

 

Miejsce zlokalizowania nowego Budynku Biurowego na terenie wskazanym przez Inwestora w zapytaniu ofertowym zostało poddane analizie pod kątem uwarunkowań, których uwzględnienie pozwoliło na wypracowanie optymalnej koncepcji.

Tak zaprojektowana lokalizacja nowego Budynku Administracyjnego daje możliwość zorganizowania przestrzeni – wspólnego dla wszystkich pracowników i gości firmy „Grupa Azoty” placu jako strefy ogólno pojętej komunikacji nie tylko w sferze ruchu pieszego ale jako platforma komunikacji międzyludzkiej w pewnym sensie publicznej agory dającej przestrzeń do spotkań – urządzonej wśród elementów zieleni i małej architektury. Powstało tym samym miejsce, w której wielka fabryka spotyka się z architekturą i urbanistyką miejską oddając prym ludzkiej skali tworząc przestrzeń dla nowoczesnego biznesu.

 

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE

 

Czterokondygnacyjny obiekt z kondygnacją podziemną – garażem jest kontynuacją przyjętej koncepcji urbanistyczno architektonicznej. Jego wewnętrzny układ funkcjonalno przestrzenny, forma architektury zewnętrznej, główne wejście i podjazd osadzone są na kanwie zaprojektowanego rozwiązania urbanistycznego. Nawiązując do przewodniej idei, że budynek ten wraz z otaczającym terenem ma stanowić element spinający obszar administracyjno biurowy firmy Grupa Azoty, zogniskował on w sobie i połączył wszystkie główne ciągi układu wewnętrznego ze strumieniem gości z zewnątrz. Zostało to osiągnięte poprzez zaprojektowanie głównego wejścia w miejscu zbiegania się wszystkich głównych kierunków. Architektura zewnętrzna, kształt, uformowanie bryły budynku oraz dobór materiałów na poszczególnych elewacjach mają swoje odbicie w przyjętej koncepcji.

Bryła budynku została tak zaprojektowana aby dać możliwość realizacji jego funkcji podstawowej oraz stać się elementem sprzęgającym całość założenia. Każda z elewacji odpowiada na stawiane jej zadania wypływające z przyjętej idei zorganizowania tego fragmentu przestrzeni firmy Grupa Azoty, podkreślając jednocześnie rolę nowego budynku jako dominanty – wyznacznika nowych czasów, który da pozytywny impuls dla uporządkowania i zorganizowania otaczającego wnętrza urbanistycznego.

Obiekt zaprojektowano tak aby skalą wpisał się w okoliczną zabudowę stanowiąc jednak jej dominantę. Przez to oddaje treść przyjętych założeń, że ma on stanowić element inspirujący, spinający – powodujący uporządkowanie i pozytywne odniesienie dla otaczającego terenu oraz obiektów już istniejących.

 

Czas projektu/realizacji 2014

 

Lokalizacja – Police

 

Powierzchnia użytkowa ~6 740 m2

Zakres prac

  • koncepcja urbanistyczno – architektoniczna
  • NASZ ADRES

    01-678 WARSZAWA
    UL. CZĄSTKOWSKA 16

  • NEWSLETTER

  • © 2011 KRZYSZTOF POLKOWSKI ARCHITEKTURA

    WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE